Χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού μη βιολογικής παραγωγής κατά την περίοδο του μεταβατικού σταδίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σύμφωνα με έγγραφο του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης , του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  στο εξής όλοι παραγωγοί από την ένταξη τους στο καθεστώς ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο να αιτούνται στην αρµόδια ∆ΑΟΚ την έκδοση άδειας παρέκκλισης

Δείτε παρακάτω το έγγραφο του Υπουεργείου

 

Η χρήση βιολογικά παραγόμενου σπόρου σποράς και πατατόσπορου είναι απαίτηση της ενωσιακής νομοθεσίας σύμφωνα με το σημείο θ του άρθρου 12 του Καν. 834/07 και αποτελεί υποχρέωση του επιχειρηματία που εντάσσεται σε καθεστώς ελέγχου. Η ενωσιακή νομοθεσία στο άρθρο 45 του Καν. 889/08 της Επιτροπής και σε εφαρμογή αυτού η ΚΥΑ 295194/09, (ΦΕΚ 756 Β’) καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κατά παρέκκλιση χρήση συμβατικού σπόρου σποράς και πατατόσπορου.

Η Υπηρεσία μας με την θέσπιση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών παρέκκλισης από τις ∆ΑΟΚ και την έναρξη εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης και έκδοσής τους, επισήμανε με το αρ.306732/12-6-2009 έγγραφο, ότι υπόχρεοι για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης είναι οι παραγωγοί που βρίσκονται σε πλήρως βιολογικό στάδιο διατηρώντας το καθεστώς του Καν. 2092/91 που ίσχυε έως τις 31/12/2008. Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 36 του Καν. (ΕΚ) 889/08 για να μπορούν να θεωρηθούν βιολογικά τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί στα αγροτεμάχια οι κανόνες παραγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10,11 και 12 του Καν. (ΕΚ) 834/07 κατά τη μεταβατική περίοδο και κατά συνέπεια να έχουν χρησιμοποιηθεί βιολογικοί σπόροι σποράς και πατατόσπορος ή να έχουν εκδοθεί άδειες παρέκκλισης για τη χρήση συμβατικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και παρόλο που η βάση δεδομένων με τους βιολογικούς σπόρους σποράς τα τελευταία επτά χρόνια είναι κενή και συνεπώς όλοι οι βιοκαλλιεργητές δικαιούνται χρήση μη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού με την έκδοση σχετικής άδειας πριν τη σπορά, είναι υποχρεωτικό όλοι οι παραγωγοί να

χρησιμοποιούν βιολογικούς σπόρους σπορά και πατατόσπορο ή να διαθέτουν την σχετική άδεια παρέκκλισης είτε είναι στο μεταβατικό στάδιο είτε σε βιολογικό στάδιο.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και δεδομένου του αρ. αρ.306732/12-6-2009 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, στο εξής όλοι παραγωγοί από την ένταξη τους στο καθεστώς ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο να αιτούνται στην αρμόδια ∆ΑΟΚ την έκδοση άδειας παρέκκλισης.