Ορθές πρακτικές για τον περιορισµό της εξάπλωσης του Επιβλαβούς οργανισµού Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis σε φυτά τοµάτας.»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται ότι σε ενέργεια του 559/7733/16-01-2019 εγγράφου του ΥΠΑΑΤ με το ανωτέρω θέμα, ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκόμενους (φυτώρια, σημεία πώλησης  πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων του δημοσίου και ιδιωτών, τελωνιακών), ότι κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν από το εργαστήριο Βακτηριολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, διαπιστώθηκε, η παρουσία του επιβλαβούς οργανισµού Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, σε δείγµατα φυτών τοµάτας.

 Σας ενηµερώνουµε ότι ο εν λόγω επιβλαβής οργανισµός καραντίνας συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα II, Μέρος Α, Κεφάλαιο 2 του Π∆ 365/2002, που αφορά επιβλαβείς οργανισµούς των οποίων η εισαγωγή και η εξάπλωσή τους απαγορεύεται όταν εµφανίζονται σε ορισµένα φυτά και φυτικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, για τη διακίνηση πολλαπλασιαστικού φυτού τοµάτας (σπόροι-φυτάρια) είναι απαραίτητη η έκδοση Φυτοϋγειονοµικού ∆ιαβατηρίου.

Επειδή, δεν υπάρχουν θεραπευτικά µέτρα στα προσβεβληµένα φυτά, στους καλλιεργητές τοµάτας, προκειµένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειες τους, συστήνονται τα κάτωθι προληπτικά µέτρα, ανάλογα με το στάδιο της καλλιέργειας:

 • Εκρίζωση των ασθενών φυτών, κατά το δυνατό, µε ολόκληρο το ριζικό τους σύστηµα και καταστροφή τους µε καύση
 • Ψεκασµός των υπολοίπων φυτών της καλλιέργειας µε εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα για την τοµάτα, ακολουθώντας τις οδηγίες του παρασκευαστή οίκου.
 • ∆ιακοπή νερού άρδευσης στις θέσεις των προσβεβληµένων φυτών για την αποφυγή µεταφοράς του µολύσµατος µε το νερό σε γειτονικά φυτά.
 • Αποφυγή δηµιουργίας πληγών στο υπόγειο τµήµα των φυτών και καταπολέµηση τυχόν εντόµων εδάφους που προσβάλουν τις ρίζες
 • Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης.
 • Καλό αερισµό του θερµοκηπίου για την αποφυγή δηµιουργίας συνθηκών υψηλής σχετικής υγρασίας
 • Απολύµανση των εργαλείων κλαδεύµατος µετά τη χρήση τους σε κάθε φυτό.
 • Αµέσως µετά το κλάδευµα ή άλλες καλλιεργητικές φροντίδες που δηµιουργούν πληγές στα φυτά, ψεκασµό µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα.
 • Αποφυγή εκτέλεσης εργασιών που µπορεί να δηµιουργήσουν τραυµατισµούς στην καλλιέργεια όταν το φύλλωµα είναι υγρό και ευνοούνται οι µολύνσεις

     . • Συλλογή και καύση των υπολειµµάτων των φυτών στο τέλος της καλλιέργειας.

 •   Καταστροφή των ζιζανίων (Solanum nigrum κ.α.), καθώς υπάρχουν είδη ζιζανίων στα οποία µπορεί να επιβιώσει το παθογόνο και µε τον τρόπο αυτό να αποτελέσουν εστία για µεταφορά του στα φυτά της καλλιέργειας.
 • Αποφυγή ποτίσµατος µε νερό που διέρχεται από µολυσµένους αγρούς ή θερµοκήπια
 • Αµειψισπορά, 2-3 ετών µε φυτά µη ξενιστές του παθογόνου.
 • Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για την εγκατάσταση νέα φυτείας.
 • Αλλαγή του χώµατος των σπορείων ή απολύµανσή τους µε ατµό ή µε κατάλληλο εγκεκριµένο απολυµαντικό.
 • Απολύµανση των πασσάλων στήριξης των φυτών µε κατάλληλο απολυµαντικό εάν δεν είναι καινούργιοι.
 • Εφαρµογή ηλιοαπολύµανσης του εδάφους είναι αποτελεσµατική για την αντιµετώπιση του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, στο τηλ. 2467350 253, 248 κα. Δώμου Χριστίνα, Μιχαλοπούλου Κων/να.