Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης για Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την κατάθεση  φακέλων υποψηφιότητας, προς ένταξη στο υπομέτρο 6.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) της  Ελλάδας 2014-2020, «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΑΔΑ: 6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ).

Στόχος του προγράμματος 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Σύμφωνα με τη κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια, για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιστοιχεί το ποσό των 4.270.000€.

Το ποσό της οικονομικής στήριξης είναι  14.000€  για κάθε δικαιούχο και δε συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
  • Είναι μόνιμοι κάτοικοι σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες µε πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.
  • Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης.
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
  • Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.
  • Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.
  • Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσμεύσεις και χρονικές προθεσμίες.

– Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).
– Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυνητικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο µε 5.000 ευρώ έως και 7.999 ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω  του   Πληροφοριακού  Συστήματος   Κρατικών  Ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ)  από 04-03-2019  έως  15-05-2019.  Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 16-05-2019 έως και τις 29-05-2019, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)  Καστοριάς, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Η αναλυτική περιγραφή του υπομέτρου 6.3 και η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, αναφέρονται στην με αριθμ. 160/09-01-2019 (ΦΕΚ 18/Β’/14-01-2019) Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Για περεταίρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καστοριάς (Υπεύθυνος προγράμματος: Κα Αλεξάνδρα Κοσμίδου, Γραφείο 5, 1ος όροφος, Τηλ.: 2467350348).

Δείτε εδώ την Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων