Ξεκινούν οι Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στην Π.Ε Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

      Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς και σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. γνωρίζεται ότι:

       Η διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τα επιδημιολογικά δεδομένα για την µέχρι τώρα εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών (Ο.Δ.Β.) στη Χώρα µας που συνδέουν την εµφάνιση του νοσήµατος µε υδροβιότοπους.
 2. Τις σηµαντικές κοινωνικό-οικονοµικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του νοσήµατος, η οποία προκαλεί σοβαρή µόνιµη βλάβη στα δέρµατα, µείωση στην αύξηση του σωµατικού βάρους, προσωρινή ή οριστική παύση της παραγωγής γάλακτος και προσωρινή ή µόνιµη στειρότητα.
 3. Την εγγύτητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας µε Τρίτη Χώρα στη οποία έχουν επιβεβαιωθεί εστίες Οζώδους ∆ερµατίτιδας (F.Y.R.O.M.).
 4. Το σηµαντικό πληθυσµό των βοοειδών στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς , Κοζάνης και Φλώρινας.
 5. Την εµφάνιση του νοσήµατος στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.
 6. Τα αποτελέσµατα της, µε ηµεροµηνία 30.05.2016, σύγκλησης του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της Οζώδους ∆ερµατίτιδας,

προσανατολίζεται στην επέκταση του εµβολιασµού στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας (ανωτέρω σχετικό, αποστέλλεται συνημμένα).

     Στην Π.Ε. Καστοριάς:

 • Υπάρχουν εκατόν πενήντα μία (151) εκμεταλλεύσεις βοοειδών, με ένα ή περισσότερα βοοειδή.
 • Ο συνολικός αριθμός των βοοειδών ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500).
 • Κατά τους θερινούς μήνες, σε βοσκές του Γράμμου, του Καστανοφύτου και της Βυσσινιάς της Π.Ε. Καστοριάς, καταφθάνουν βοοειδή μετακινούμενων κτηνοτρόφων με προέλευση τις Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πρεβέζης και Λάρισας. Ο αριθμός των μετακινούμενων αγελών ανέρχεται στις σαράντα (40), με συνολικό αριθμό μετακινούμενων βοοειδών περί τις πέντε χιλιάδες (5.000), σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015 (37 αγέλες στο Γράμμο με 4500 βοοειδή, 1 αγέλη στο Καστανόφυτο με 100 βοοειδή και 2 αγέλες στη Βυσσινιά με 150 βοοειδή).

     Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών (Ο.Δ.Β.),

εμβολιάζονται  υγιή ζώα των ευαίσθητων ειδών, βοοειδή και βουβαλοειδή  (όπου αυτά υπάρχουν), ανεξαρτή-τως ηλικίας, φύλου, κυοφορίας και παραγωγικής  κατεύθυνσης, σε όλες τις εκτροφές που βρίσκονται στην Π.Ε. Καστοριάς.

   Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται από κτηνιάτρους του Τμήματος Κτηνιατρικής και Κτηνιατρικού Κέντρου Καστοριάς. Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης του εμβολιασμού και από ιδιώτες κτηνιάτρους, με τους οποίους συνεργάζονται οι κάτοχοι των βοοειδών.

    Για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Για το λόγο αυτό:

 1. Οι κάτοχοι βοοειδών υποχρεούνται:
 • να διασφαλίσουν την ύπαρξη σήμανσης (ενώτια) στα βοοειδή που θα εμβολιαστούν
 • να ενημερώσουν το μητρώο βοοειδών (πλήρης συμφωνία του αριθμού των βοοειδών που υπάρχουν στις εκμεταλλεύσεις με τον αριθμό των βοοειδών που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπ.Α.Α.Τ.)
 • να φροντίσουν για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων στην πραγματοποίηση του εμβολιασμού, ζώων και ανθρώπων  (ύπαρξη παγίδας, ασφαλής συγκράτηση των προς εμβολιασμό ζώων).
 1. Οι μετακινούμενοι κάτοχοι βοοειδών να επικοινωνήσουν με τα Τμήματα Κτηνιατρικής του τόπου προέλευσης, ενημερώνοντας για τον επικείμενο εμβολιασμό των βοοειδών στην Π.Ε. Καστοριάς. Με την εφαρμογή του εμβολιασμού, αλλάζει το υγειονομικό καθεστώς στην Π.Ε. Καστοριάς. Απαγορεύεται η μετακίνηση βοοειδών από εμβολιασμένη περιοχή σε περιοχή που δεν εφαρμόζεται ο εμβολιασμός· ως εκ τούτου θα υπάρξει πρόβλημα για την επιστροφή στις Π.Ε. προέλευσής τους.

Στην περίπτωση που αποφασίσουν, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές του τόπου προέλευσής, να εμβολιάσουν τα βοοειδή τους, πρέπει να προβούν στην προμήθεια των απαραίτητων εμβολιακών δόσεων, καθώς και να εξασφαλίσουν τον κτηνίατρο που θα πραγματοποιήσει τον εμβολιασμό. Αυτονόητο είναι ότι και για τους μετακινούμενους ισχύει η υποχρέωση σήμανσης των ζώων, η επικαιροποίηση των μητρώων και η ύπαρξη παγίδας στον χώρο πραγματοποίησης του εμβολιασμού.

 1. Οι ιδιώτες κτηνίατροι που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Καστοριάς, βρίσκονται στο Μητρώο Κτηνιάτρων Εκτροφής του Υπ.Α.Α.Τ. και σκοπεύουν να εμβολιάσουν ζώα των εκτροφών με τις οποίες συνεργάζονται, να το δηλώσουν εγγράφως στην Υπηρεσία μας.

   Ο εμβολιασμός αποτελεί μέτρο πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου. Παραμένει όμως επιβεβλημένη η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές:

 • Απαγόρευση εισόδου-εξόδου στις εκτροφές σε όσους δεν έχουν εργασία.
 • Χρησιμοποίηση κατάλληλων απολυμαντικών στις εισόδους-εξόδους των εκμεταλλεύσεων.
 • Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών επάνω στα ζώα.
 • Τακτικός καθαρισμός, απολύμανση, εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων στους χώρους των εκμεταλλεύσεων.
 • Προσοχή, να μην υπάρχουν σημεία με αυξημένη υγρασία ή στάσιμα νερά.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, τηλ. 2467076023