Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προϋπολογισμός 110.000,00 € αντικατάσταση του αγωγού άρδευσης στην περιοχή Δασάκι – Μεσοποταμίας , του ΤΟΕΒ Κορομηλιά -Κολοκυνθου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προϋπολογισμού 110.000,00 € αντικατάσταση του αγωγού άρδευσης στην περιοχή Δασάκι – Μεσοποταμίας , του ΤΟΕΒ Κορομηλιά -Κολοκυνθου

Συγκεκριμένα έγινε εκσκαφή – εγκιβωτισμός του αγωγού και επανεπίχωση για την μεταφορά του νερού. Χρησιμοποιήθηκε σωλήνας πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους  800 μέτρων.

Η αντικατάσταση του Φρεατίου με τις αντίστοιχες χυτοσιδηρές δικλίδες και ειδικά τεμάχια που προβλέπεται από την μελέτη του έργου θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.

 

Οι εργασίες  εκτέλεσης του έργου προϋπολογισμού  110.000,00 €  έγιναν  με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.