Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Απόφαση ένταξης των δικαιούχων νέων γεωργών περιόδου 2016 που προέκυψαν από τους επιλαχόντες & τους εν δυνάμη δικαιούχους της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ.: 24304/159/08-02-2018, 1η Τροποποίηση της  αρχικής Απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αριθμ.πρωτ.: 128070/2100/18-7-2017 και με θέμα ‘Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016. Στο παράρτημα της απόφασης φαίνονται τα στοιχεία των δικαιούχων, οι οποίοι προέκυψαν από τους Εν δυνάμει Δικαιούχους και τους Επιλαχόντες των αρχικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων. Η απόφαση έχει αναρτηθεί και στο διαδίκτυο, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΔΝΝ7ΛΨ-Τ9Κ .

   Με αυτήν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει: 

Α. Την αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 αρχικής απόφασης ένταξης πράξεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

«2. Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται στο συνολικό ποσό που αναφέρεται στο τέλος του παραρτήματος  τησ απόφασης και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων (ΠΔΕ).

3.Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων:

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων αρχίζουν την ημερομηνία ένταξης που αναγράφεται στο παράρτημα για κάθε δικαιούχο και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και οριστικοποιείται από τον διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.»

Β. Την αντικατάσταση του παραρτήματος της υπ΄ αρ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 αρχικής απόφασης με το παράρτημα που είναι συνημμένο στο τέλος της απόφασης.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 αρχική απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα ‘‘Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής

αιτήσεων στήριξης έτους 2016», που εκδόθηκε για τους αρχικούς απευθείας δικαιούχους του προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, Υπεύθυνος προγράμματος: κ. Μπέης Ελευθέριος, Γραφείο 5, 1ος όροφος, Τηλ.: 2467350251.

Δείτε εδώ όλη την δημοσίευση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας