Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Μετατροπή σε Δικαιούχους, των Εν Δυνάμει δικαιούχων που προέκυψαν από τους Επιλαχόντες του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» περιόδου 2016.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ανακοινώνει ότι  μετά και την εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι εν δυνάμει δικαιούχοι που είχαν προκύψει από τους επιλαχόντες, δημοσιοποιήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας η 2η Επικαιροποίηση της   Απόφασης ανάρτησης  αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1   «Εγκατάσταση   Νέων  Γεωργών».Η δημοσιοποίηση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και   στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6Ι417ΛΨ-ΒΕ6,  σε μορφή.pdf .

Αναλυτικότερα,  τα αποτελέσματα επικαιροποιήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν:

  1. Πίνακας των 952 (εννιακοσίων πενήντα δύο) Δικαιούχων,για τους   οποίους   δεν απαιτείται  προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών,  συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 18.799.000,00 €  και
  2. Πίνακας των 23 (εικοσιτριών) Απορριπτόμενων με μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

         Προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης του, ή να επικοινωνήσει με τον μελετητή-γεωτεχνικό που συνέταξε τον φάκελο υποψηφιότητάς του, για να τον κατευθύνει.

         Οι δικαιούχοι που έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα Αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα 

υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) με την  έννοια του άρθρου  25

του νόμου

2690/1999 κατά της παρούσας απόφασης.Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας.

         Σε  ενδεχόμενη  ένσταση  ο υποψήφιος  έχει  δικαίωμα  να  προσβάλει  μόνο τα στοιχεία της

αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα) και τα οποία δεν του έχουν γνωστοποιηθεί ήδη

με την με αριθμ. 119974/2060/6-7-2017 απόφασή μας.  Συνεπώς, ενστάσεις  που  θα υποβληθούν

και θα αφορούν ποσό ενίσχυσης ή βαθμολογία που δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την πρώτη

ανάρτηση δεν θα εξεταστούν καθώς αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί με την με αριθμ.

119974/2060/6-7-2017 απόφασή μας.

         Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 8585/2016. Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα. Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία _ΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, Υπεύθυνος προγράμματος: κ. Μπέης Ελευθέριος, Γραφείο 5, 1ος όροφος, Τηλ.: 2467350251.

Για κάντε κλικ εδώ για να δείτε την δημοσιοποίηση όπως έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ