κυψέλες

Οδηγίες Συμμετοχής στις δράσεις Αντικατάστασης Κυψελών (3.1) και Οικονομικής Στήριξης της Νομαδικής Μελισσοκομίας (3.2) για το έτος 2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας» ότι θα πρέπει να κάνουν αίτηση-δήλωση διαχείμασης  το αργότερο έως τις 21 Ιανουαρίου 2019 στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

*Η αίτηση-δήλωση διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο είναι θεωρημένο από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις των δύο δράσεων κατατίθενται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας έως 21 Ιανουαρίου 2019. Προς διευκόλυνση των μελισσοκόμων η γεωπόνος του ΚΜΔΜ θα βρίσκεται στην ΔΑΟΚ Καστοριάς, προκειμένου να ενημερώνει τους μελισσοκόμους και να παραλαμβάνει τις αιτήσεις τους, τις ημέρες:

Δευτέρα 05/11/2018 ώρες 10:00-14:00

Δευτέρα 19/11/2018 ώρες 10:00-14:00

Δευτέρα 03/12/2018 ώρες 10:00-14:00

Δευτέρα 17/12/2018 ώρες 10:00-14:00

Δευτέρα 08/01/2019 ώρες 10:00-14:00

*Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας  Τρίτη-Πέμπτη 08:00-15:00 στο 24610 21444 και στο e-mail: kmdytmak@gmail.com καθώς και στην  ΔΑΟΚ Καστοριάς στο τηλέφωνο 24673 50237 και 24673 50348.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Δράση 3.1 «Αντικατάσταση Κυψελών»

Δικαιούχοι της δράσης:

 1. Όσοι έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον 20 δηλωμένες κυψέλες.
 2. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση διαχείμασης
 3. Όσοι έχουν σε ισχύ (θεωρημένο) το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στην δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών»:

 1. Αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο).
 2. Αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης διαχείμασης ή του μελισσοκομικού βιβλιαρίου εφόσον έχει θεωρηθεί από 01/09/2018 – 31/12/2018.
 3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι ο κύριος δικαιούχος.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται τα εξής:

Α) Τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία είναι αληθή,

Β) Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης,

Γ) Θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και ενωσιακές Ελεγκτικές Αρχές, όποτε αυτό ζητηθεί.

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών*

Σημαντικές παρατηρήσεις:

 1. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης.
 2. Οι επιχορηγούμενες κυψέλες αντικατάστασης θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή ανεξίτηλο τρόπο :

«Καν. 1308/13 – 2019»

 1. *Τα πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών κατατίθενται έως 20 Μαΐου 2019, θα αναγράφουν τον όρο «πλήρης κυψέλη» ,τα παραστατικά θα θα φέρουν σφραγίδα του προμηθευτή και την σήμανση εξοφλήθη, η έκδοση και η εξόφληση τους θα πρέπει να έχει γίνει νομίμως.

 *Με το όρο «Πλήρης κυψέλη» νοείται το σύνολο των μη μεταλλικών (εμβρυοθάλαμος τύπου standard 8-10 πλαισίων από ξύλο ή κόντρα πλακέ με σταθερή ή κινητή βάση, καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας και τα αντίστοιχα πλαίσια) και μεταλλικών μερών (συνδετήρες καπακιού και συνδετήρες κινητής βάσης εφόσον αυτή υπάρχει) της κυψέλης.

 Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Δικαιούχοι της δράσης:

 1. Όσοι είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι, δηλαδή:

Α. Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ).

Β.  Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες.

Γ. Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία  συνολικής ετήσιας οικογενειακής παραγωγής 5.000€.

*Μελισσοκόμοι οι οποίοι εγγράφτηκαν στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή/και υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην δράση (μετά την 21/01/2017), απαλλάσσονται από την ελάχιστη ακαθάριστη αξία  συνολικής ετήσιας οικογενειακής παραγωγής των 5.000€.

Δ.  Έχουν σε ισχύ (θεωρημένο) μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Ε. Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισσοκόμων εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ  οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο και ελάχιστη ακαθάριστη αξία  συνολικής ετήσιας οικογενειακής παραγωγής 5.000€.

 1. Όσοι ως επαγγελματίες μελισσοκόμοι ασκούν νομαδική μελισσοκομία, δηλαδή:

Α. Μετακινούν τουλάχιστον το 40% των δηλωμένων κυψελών.

Β. Μετακινούν τα παραγωγικά μελίσσια σε απόσταση τουλάχιστον 50 χλμ από την έδρα τους.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στην δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

 1. Αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο).
 2. Αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης διαχείμασης ή του μελισσοκομικού βιβλιαρίου εφόσον έχει θεωρηθεί από 01/09/2018 – 31/12/2018.
 3. Αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.

*Το εκκαθαριστικό δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά μετά την υποβολή της αίτησης έως 01/07/2019.

 1. Αντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι ο κύριος δικαιούχος.
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης.

*Η βεβαίωση δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά έως 01/07/2019.

 1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Χ.Ι, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται τα εξής:

Α) Τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία όσο και τα φορολογικά έντυπα είναι αληθή,

Β) Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης.

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ: Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου και της σελίδας θεώρησης.
 3. Πρωτότυπα Δελτία αποστολής.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

 1. Η επιδότηση αφορά 1 μετακίνηση από την «έδρα» διαχείμασης – μόνιμο τόπο μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα.
 2. Τα πρωτότυπα Δελτία αποστολής θα πρέπει να είναι κομμένα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έως 01/07/2019.

*Σε περίπτωση που η μετακίνηση των κυψελών δεν γίνεται με Φ.Ι.Χ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει το δελτίο αποστολής από Φ.Δ.Χ.