Κέντρο "Δήμητρα": Δωρεάν Τριήμερη Εκπαίδευση Μελισσοκομίας

Δράσεις: «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» 2017

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής  Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία:

Παρακαλούνται οι Μελισσοκόμοι ΑΜΕΣΑ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε όποια δράση από τις δύο επιθυμούν είτε και στις δύο δράσεις (Αντικατάσταση κυψελών & Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας), συμπληρώνοντας το ενιαίο υπόδειγμα αίτησης και καταθέτοντας 1 φορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο έως της 14 Ιουνίου 2017.

Α. 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών»

Δικαιούχοι μελισσοκόμοι:

 1. Κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών
 2. Να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών από την 1η Αυγούστου 2016 έως και την καταληκτική ημερομηνία  14/06/2017.

Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο. Ενισχύεται δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών μέχρι τριάντα ευρώ (30,00€).

 • Οι επιχορηγούμενες κυψέλες θα φέρουν σε εμφανές σημείο αναπόσπαστη μεταλλική ετικέτα με την επιγραφή ¨Καν. 1308/2013, έτος 2017¨.

Οι αιτήσεις, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) μελισσοκομικού βιβλιαρίου
 2. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 ή/και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.
 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ.
 4. Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
 • Ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στο έντυπο Ε1 ή Ε3 είναι αληθή
 • Ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης
 • Ότι θα διατηρώ τις κυψέλες αντικατάστασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύω στις Εθνικές & Κοινοτικές Αρχές
 • Ότι ο αιτών/αιτούσα έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.
 • Να προσκομιστούν τα τιμολόγια αγοράς κυψελών μέχρι τις 14 Ιουνίου 2017

Β. 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Στη συγκεκριμένη δράση ισχύουν τα εξής:

 • Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου του 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017
 • Ο μελισσοκόμος να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 110 μελίσσια και να μεταφέρει από το σημείο μόνιμης εγκατάστασης τουλάχιστον εξήντα (60) μελίσσια (όλα μαζί ή τμηματικά), τουλάχιστον σε απόσταση πενήντα (50) χιλιομέτρων.
 • Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 000€ (εξαιρούνται όσοι μελισσοκόμοι υπέβαλλαν για 1η φορά ΟΣΔΕ το 2016)
 • Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες

Επιπλέον δικαιολογητικά

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κου-αγροτικού αυτοκινήτου.
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης
 • Τα δελτία αποστολής από το μόνιμο τόπο μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον τόπο θα πρέπει να προσκομισθούν μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

Αιτήσεις μπορείτε να παραλαμβάνετε από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς και από του Δήμους.

Πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς

                       Μπέλλος Αθ. τηλ.  2467350237, Κοσμίδου Αλ.  τηλ. 2467350348