Ανάθεση με την μέθοδο της διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανάθεση με την μέθοδο της διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προτίθεται να προβεί στην ανάθεση με την μέθοδο της διαπραγμάτευσης των παρακάτω ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ για το σχολικό έτος 2021-2022 για να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών του Νομού Καστοριάς που προέκυψαν.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις 29/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στον 3ο όροφο – γραφείο 8 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς να παραδώσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στην επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Προσφορές που θα είναι μεγαλύτερες από το μέγιστο κόστος του κάθε δρομολογίου όπως αυτό εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα θα απορρίπτονται.

Τα υπό διαπραγμάτευση δρομολόγια θα κατακυρωθούν σε αυτόν με την χαμηλότερη προσφορά κάτω του μέγιστου κόστους του δρομολογίου, και με την προϋπόθεση ότι ο μειοδότης κατά την κρίση της επιτροπής διαπραγμάτευσης μπορεί να το εκτελέσει και δεν δεσμεύεται από άλλες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών τις ίδιες ώρες άφιξης και αναχώρησης των μαθητών από τα σχολεία τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εδώ οι διατάξεις της υπ. αρ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ     (ΦΕΚ 4217 B/26-9-2018) «Μεταφορά Μαθητών Δημοσίων Σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως αυτή ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τις 8:00 π.μ. μέχρι 13:30 από την Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς στα τηλέφωνα 2467350312 και 2467350274 μέχρι και την Παρασκευή 26/11/2021 για το πώς θα παραλάβουν το έντυπο προσφοράς με τα υπό διαπραγμάτευση δρομολόγια. Το έντυπο προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν το κατεβάσουν και από την ιστοσελίδα της ΠΕ Καστοριάς.

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στο κτίριο της ΠΕ Καστοριάς.

Δείτε εδώ τα ΝΕΑ δρομολόγια.

Η κάθε προσφορά πρέπει να πληροί το κριτήριο της ασφαλούς και έγκαιρης μετακίνησης των μαθητών σε συνδυασμό με τα ήδη κατακυρωμένα δρομολόγια σε κάθε όχημα αναδόχου.

Σύμφωνα με την διακήρυξη 2/2020 για την μεταφορά μαθητών στην ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 γίνονται δεκτές προσφορές και από ιδιοκτήτες ταξί οποιασδήποτε άλλης έδρας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μεταφορά των μαθητών στο σύνολό της.

Δείτε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ