λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 13.800 τ.μ. στο αγρόκτημα Λακκωμάτων, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 140406/6857/17-10-2016 αίτηση του Τσάγκα Χρήστου με την οποία ζητάει τηνκατά χρήση παραχώρηση έκτασης 13.800 τ.μ. από το αριθ. 1732 κοινόχρηστο αγροτεμάχιογια παραγωγή αγροτικών προϊόντων αγροκτήματος Λακκωμάτων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 0ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

3. Τις διατάξεις του Π.0. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας 0υτικής Μακεδονίας».

4 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).

5 Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

6 Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012

7 Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.

8 Την αριθμ. 8909/362/2-2-2012 απόφαση Περιφερειάρχη 0υτικής Μακεδονίας με την οποία«μεταβιβάζει αρμοδιότητες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους 0ιευθυντές κ.λ.π.»

9 Την αρίθμ. 3475/8-7-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη 0υτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης 0ιαφορών στην Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας 0υτικής Μακεδονίας

10 Τα κτηματολογικά στοιχεία του Αγροκτήματος Λακκωμάτων και συγκεκριμένα τους κτηματολογικούς πίνακες συμπληρωματικής διανομής έτους 1961 στο οποίο εμφανίζεται το αριθμό 1732 χερσολίβαδο κοινόχρηστο τεμάχιο συνολικής έκτασης 228.625 τ.μ. που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης 0ιαφορών.

11. Το αριθμ. 6/2017 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για το τμήμα από το αριθ. 1732 κοινόχρηστο τεμάχιο έκτασης 13.800 τ.μ. αγροκτήματος Λακκωμάτων για παραγωγή αγροτικών προϊόντων· η παραχώρηση θα είναι για 25 χρόνια και η τιμή εκκίνησης τα οκτώευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος.

Δείτε εδώ  την ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης