λεκτικό διαγωνισμός

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό  μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό  μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Ο. 11» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322.580,64 € στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και συνολικής δαπάνης 400.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α. & αναθεώρηση). (ΕΣΗΔΗΣ: α.α. 72279)

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή 

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό της Μελέτης

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο της Μελέτης

Δείτε εδώ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Δείτε εδώ την Διακήρυξη

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ το TEΥΔ