Δημοσιοποίηση 2ης παράτασης προθεσμιών για υποβολή αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” 2016

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

        Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ανακοινώνει την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016.

        Σύμφωνα  με  την 2η τροποποίηση:

α) Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης – φακέλου υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 23-12-2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 23-12-2016.

β) Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 31-12-2016.

γ) Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 16-1-2017 περίοδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στo Κεφάλαιο Γ της πρόσκλησης.

δ) Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στο ΠΣΚΕ που αδυνατούν να οριστικοποιήσουν την αίτηση στήριξης στο υπομέτρο 6.1 με υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, πριν την κρίσιμη ημερομηνία για την επιλεξιμότητά τους, έχουν το δικαίωμα να οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους χωρίς συνέπειες, μέχρι τις 31-12-2016. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή να έχουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της κρίσιμης για την επιλεξιμότητά τους ημερομηνία.

ε) Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, είναι δυνατή μέσω του ΠΣΚΕ ακόμα και μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υπό τον περιορισμό η όποια διόρθωση να συμβεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας οριστικοποίησης, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2016.

        Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά και οριστικοποήσουν μέχρι τις 31-12-2016 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν να υποβάλλουν και εγγράφως, εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική   ημερομηνία   ηλεκτρονικής   υποβολής  των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ,  δηλαδή   από τις 02-01-2017  έως  και τις 16-01-2017,  λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

         Η αναλυτική περιγραφή του υπομέτρου 6.1, η με αριθμ. 8585/10-10-2016 σχετική  Υπουργική Απόφαση, διευκρινήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα, είναι αναρτημένα  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  http://www.agrotikianaptixi.gr/ – Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020 – Υπομέτρο 6.1 .

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, Υπεύθυνος προγράμματος: κ. Μπέης Ελευθέριος, Γραφείο 5, 1ος όροφος, Τηλ.: 2467350251.