επίσκεψη σε περιοχές που επλήγησαν από χαλάζι

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδι-Τετράνυχο Μηλιάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο που αφορά: Φουζικλάδι-Τετράνυχο Μηλιάς.