εικονίδιο με λεκτικό ταξί

Ανακοίνωση άγονων δρομολογίων ταξί για το σχολικό έτος 2021-2022

Ανακοινώσεις Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προτίθεται να προβεί στην ανάθεση με την μέθοδο της διαπραγμάτευσης των παρακάτω ΑΓΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 για να καλύψει την ανάγκη μεταφοράς μαθητών προς σχολική μονάδα του Νομού Καστοριάς, που προέκυψαν από την διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3-9-2021 στις 10:00 π.μ..

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς να προσέλθουν στις 10-9-2021 ημέρα Παρασκευή στις 10:00 π.μ. στο ισόγειο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς να παραδώσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στην επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Προσφορές που θα είναι μεγαλύτερες από το μέγιστο κόστος του κάθε δρομολογίου όπως αυτό εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα θα απορρίπτονται.

Τα υπό διαπραγμάτευση δρομολόγια θα κατακυρωθούν σε αυτόν με την χαμηλότερη προσφορά κάτω του μέγιστου κόστους του δρομολογίου, και με την προϋπόθεση ότι ο μειοδότης κατά την κρίση της επιτροπής διαπραγμάτευσης μπορεί να το εκτελέσει και δεν δεσμεύεται από άλλες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών τις ίδιες ώρες άφιξης και αναχώρησης των μαθητών από τα σχολεία τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εδώ:

  1. Οι διατάξεις της υπ. αρ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217 B/26-9-2018) «Μεταφορά Μαθητών Δημοσίων Σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως αυτή ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τις 8:00 π.μ. μέχρι 15:00 από το Τμήμα Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς μέχρι και την Παρασκευή 10-9-2021 ώρα 10:00 π.μ. για το πώς θα παραλάβουν το έντυπο προσφοράς με το υπό διαπραγμάτευση δρομολόγιο. Το έντυπο προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της ΠΕ Καστοριάς.

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στο κτίριο της ΠΕ Καστοριάς.

Η κάθε προσφορά πρέπει να πληροί το κριτήριο της ασφαλούς και έγκαιρης μετακίνησης των μαθητών σε συνδυασμό με τα ήδη κατακυρωμένα δρομολόγια σε κάθε όχημα αναδόχου, σύμφωνα με την 1304/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την διακήρυξη 2/2020 για την μεταφορά μαθητών στην ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 γίνονται δεκτές προσφορές και από ιδιοκτήτες ταξί οποιασδήποτε άλλης έδρας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μεταφορά των μαθητών στο σύνολό της.

Δείτε εδώ όλη την Ανακοίνωση με τα Δρομολόγια

Δείτε εδώ το Έντυπο Προσφοράς