Συγκρότηση Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π. Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Σωτηρίου Αδαμόπουλου συστάθηκε Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011.

            Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του  μισθώματος  στις  εμπορικές  μισθώσεις  για ακίνητα που  βρίσκονται  μέσα  στα  όρια  της  Περιφερειακής  Ενότητας Καστοριάς, μετά  από  ενυπόγραφη  αναφορά   ενός  τουλάχιστον των  εμπλεκομένων μερών (μισθωτή ή εκμισθωτή)  ή / και  με τις προϋποθέσεις  του  άρθρου  15 παραγ.  5,6,7,8,9, του  Ν.  4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α).

Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της αναφοράς:

 1. Να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος και
 2. Να έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την συγκεκριμένη μίσθωση.

            Η Επιτροπή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον της με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους και να ενημερώνονται για τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα που προσκομίζει το άλλο μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται στην Επιτροπή μετά ή δια δικηγόρου.

            Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη, επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, εκδίδεται πόρισμα από την επιτροπή, αντίγραφο του οποίου λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Το πόρισμα λαμβάνεται υπόψη από τα δικαστήρια και εκτιμάται ελεύθερα.

            Η έναρξη της διαδικασίας του συμβιβασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 μέρες από τη ημερομηνία υποβολής της αναφοράς. Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση διαδικασίας διακανονισμού και εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός η επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει πόρισμα.

            Η Επιτροπή της ΠΕ Καστοριάς  είναι τριμελής και αποτελείται από τους:

 1. Γεώργιο Μπαλιάκα, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του κατά περίπτωση οριζόμενο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς.
 2. Αγνή Κανδύλη, ως Μέλος με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Μυκωνιάτη, εκπρόσωποι της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
 3. Θωμαή Κωνσταντίνου, ως Μέλος με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Βαϊνά, εκπρόσωποι Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, ως κοινού εκπροσώπου των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

            Οι αιτήσεις – αναφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς, στο κτίριο του Διοικητηρίου (πρώην Νομαρχία), 3ος όροφος, γραφείο 7.

            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αναφορά να υποβάλλουν αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρούν χρήσιμο για την διερεύνηση της αναφοράς τους, και ιδίως (ενδεικτικά):

 1.   Προηγούμενη έγγραφη όχληση ή οχλήσεις, και  σχετική αλληλογραφία.
 1. Αντικειμενική αξία ακινήτου.
 2. Μισθωτική αξία ακινήτου.
 3. Στοιχεία για τις οικονομικές συνθήκες κατά την σύναψη της μίσθωσης.
 4. Στοιχεία περί του ατομικού εισοδήματος από τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την υποβολή της αναφοράς.
 5. Συγκριτικά στοιχεία.
 6. Διάφορα νομιμοποιητικά έγραφα.