ωδείο

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Σχετ:
 1. Το απόσπασμα πρακτικού της 253ης συνεδρίασης (22.12.2021) της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
 2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80417 (ΦΕΚ 6214/Β’/23.12.2021).

Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή και πλήρη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο για το ίδιο θέμα.

Επιτρέπεται η πλήρης λειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης (ομαδικά, ατομικά μαθήματα και εξετάσεις) όλων των σπουδαστών και μαθητών των κατωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης:

 • Των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (του Ν. 1158/1981 ΦΕΚ 127/Α’/1981 και των ΠΔ 370/1983, ΦΕΚ 130/Α’/1983, 336/1989 ΦΕΚ 156/Α’/1989, 93/2018 ΦΕΚ 172/Α’/2018)
 • Των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού (του Ν. 1158/1981 ΦΕΚ 127/Α’/1981 και των ΠΔ 372/1983, ΦΕΚ 131/Α’/1983, 598/1985 ΦΕΚ 212/Α’/1985)
 • Των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού (ΠΔ 457/1983 ΦΕΚ 174/Α’/28.11.1983)
 • Των Ωδείων και Μουσικών Σχολών (των ΒΔ του ΦΕΚ229/Α’/1957 & 16/66 ΦΕΚ 7/Α’/1966)
 • Των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής (των ΒΔ του ΦΕΚ229/Α’/1957 & 16/66 ΦΕΚ 7/Α’/1966)
 • Του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (του Ν.3136/1995, ΦΕΚ 35/Α/1955).

(Α) Γενικοί κανόνες

 • Οι διδάσκοντες των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του υπ. αρίθμ. 3 σχετικού, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19, (PCR ή rapidtest) δύο (2) φορές την εβδομάδα ιδία δαπάνη.
 • Σπουδαστές/τριες / μαθητές/τριες δεκαοκτώ (18) ετών και άνω, των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του υπ. αρίθμ. 3 σχετικού , υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19, (PCR ή rapidtest) δύο (2) φορές την εβδομάδα.
 • Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
 • Σπουδαστές/τριες / μαθητές/τριες κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του υπ. αρίθμ. 3 σχετικού, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο για κορωνοϊό COVID- 19, δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).
 • Στη δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου των ανήλικων, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του υπ. αρίθμ. 3 σχετικού προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας.
  Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα κατά την επίδειξη της δήλωσης.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του υπ. αρίθμ. 3 σχετικού, αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) όμοια απόφαση, και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766), κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165) όμοια απόφαση, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(Β) Ειδικοί κανόνες

Στις αίθουσες διδασκαλίας και στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων, ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

 

Συνημμένα:

Οι Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (pdf)