Ενημέρωση για το κρούσμα Επιβλαβούς Οργανισμού Καραντίνας Xylella fastidiosa

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ενημέρωση σχετικά με την πρώτη επιβεβαιωμένη εμφάνιση του Επιβλαβούς Οργανισμού Καραντίνας Xylella fastidiosa (Well and Raju) στην Περιφέρεια του Πόρτο της Πορτογαλίας

Από  το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Καστοριάς γνωστοποιείται η κάτωθι ανακοίνωση:

Μετά από  ενημέρωση της αρμόδιας φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας της Πορτογαλίας,η οποία γνωστοποίησε στην Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη την πρώτη εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa στην Περιφέρεια του Πόρτο , και ανάλογο έγγραφο του ΥΠΑΑΤ

Ενημερώνουμε  όλους τους εμπλεκόμενους (φυτώρια, σημεία  πώλησης καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων του δημοσίου και ιδιωτών, τελωνειακών, και Εργολάβων δημοσίων κηποτεχνικών έργων)

ότι θα εντατικοποιηθούν οι  έλεγχοι σε όλες τις επιχειρήσεις που διακινούν φυτά προς φύτευση από χώρες της Ε.Ε. στις οποίες έχει διαπιστωθεί η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Xylella fastidiosa (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, κλπ).

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

 α) την τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας από τους υπόχρεους εγγραφής στο

φυτοϋγειονομικό μητρώο (τήρηση αρχείων, ιχνηλασιμότητα, κ.α),

β) δειγματοληψία σε κάθε καινούργια αποστολή φυτών ξενιστών του Xylella fastidiosa.

Γ) διενέργεια ελέγχων  σε οπωρώνες

Επισημαίνεται ότι όλοι οι   εμπλεκόμενοι, όπως αναφέρονται παραπάνω πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο του ΥΠΑΑΤ. Για το σκοπό αυτό να απευθύνονται στην υπηρεσία μας.

 Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 365/2002  (ΦΕΚ Α 307) αποτελεί υποχρέωση τους να γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια Αρχή της περιοχής τους οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων.

Τονίζεται ότι, στη Χώρα μας δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Xylella fastidiosa.

-Η πραγματοποίηση των ελέγχων και η διατήρηση της Χώρας απαλλαγμένης από το επικίνδυνο βακτήριο είναι θέμα Εθνικής Σημασίας και Ύψιστου  Δημοσίου Συμφέροντος.

-Μη τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας συνεπάγεται νομικές κυρώσεις, καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου της Χώρας και σημαντικό πλήγμα στις εξαγωγές της.