τραπέζι σε εστιατόριο

Ενημέρωση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

Σε εφαρμογή της παραγράφου 10, του άρθρου 1 της Δ1α/ΓΠ48976/2020 (ΦΕΚ 3165/Β’/2020), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Δ1α/ΓΠ50361/2020 (ΦΕΚ 3331/Β’/2020), οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, στις οποίες δεν προκύπτει μέσω της διαδικασίας γνωστοποίησης η ωφέλιμη επιφάνεια, και λειτουργούν με το προγενέστερο του Ν.4442/2016 καθεστώς, οφείλουν να προσκομίζουν στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, αντίγραφο ή σκαρίφημα μηχανικού θεωρημένο από την οικεία Υγειονομική Διεύθυνση, στο οποίο να αποτυπώνεται το εμβαδόν της ωφέλιμης επιφάνειας της επιχείρησης.

Η ίδια υποχρέωση υφίσταται για τις επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν νόμιμα κοινόχρηστους χώρους για την άσκηση της δραστηριότητάς τους (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας, το αντίστοιχο σχεδιάγραμμα ή σκαρίφημα, μαζί με αντίγραφο της γνωστοποίησης της επιχείρησης, και εφόσον πρόκειται για χρήση υπαίθριου χώρου (δημοτικής έκτασης ή παρόχθιας ζώνης), πρόσθετα, το μισθωτήριο συμβόλαιο ή της άδεια χρήσης του χώρου και υπεύθυνη δήλωση του συντάκτη του σχεδιαγράμματος – σκαριφήματος, με την οποία θα δηλώνεται ότι, η εικονιζόμενη έκταση αντιστοιχεί στην παραχωρημένη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, σε περίπτωση χρήσης υπαίθριου χώρου, σε χρόνο μεταγενέστερο της γνωστοποίησης λειτουργίας της, απαιτείται η μεταβολή της.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: Μ. Τζατζαλής, τηλ. 24673 50213/ 50262