Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (2ος όροφος) Π.Ε. Καστοριάς» .

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς  προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό , για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», προϋπολογισμού 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα, Μ.Ε.Ε.Π., κτλ…, Α1 Τάξη και άνω, κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης.
Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή.
Δείτε εδώ την Διακήρυξη.
Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό.
Δείτε εδώ το τιμολόγιο μελέτης.
Δείτε εδώ το Έντυπο Προσφοράς.
Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).
Δείτε εδώ το Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).
Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).