ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοσίευση   συμβατικών τευχών δημοπράτησης  για το έργο: «Παράλληλα έργα Αναδασμού στο αγρόκτημα Μελανθίου Δήμου Άργους Ορεστικού » προϋπολογισμού  200.000,00€

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Δημοσίευση   συμβατικών τευχών δημοπράτησης  για το έργο: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ » προϋπολογισμού  200.000,00€ .

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ »προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161.290,17 € στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑκαι συνολικής δαπάνης 200.000,00€ (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ 2021/Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360)ημερολογιακές ημέρες. από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 17-01-2022καιώρα 10.00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Καστοριάς (Διοικητήριο, 3ος όροφος) την Παρασκευή 21-01-2022και ώρα 10:00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργωνΟΔΟΠΟΙΪΑ και είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣστην Α2 τάξηκαι άνω.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 3.230,00€, θα απευθύνεται στον κύριο του έργου : Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάςή στο φορέα κατασκευής του έργου: Δ/νση Τεχνικών Έργων –Περιφερειακή Ενότητα Καστοριαςκαι θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 10 μηνών & 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής ων προσφορών ήτοι μέχρι την 17-12-2022.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης, στο ΚΗΜΔΗΣ, www.promitheus.gov.grκαθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής kastoria.pdm.gov.gr (στο σύνδεσμο Ενημέρωση πολιτών – Διακηρύξεις / Προκηρύξεις).

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος  Κασαπίδης

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης
Δείτε εδώ την Διακήρυξη Έργων
Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό
Δείτε εδώ την Τεχνική Έκθεση
Δείτε εδώ το Τιμολόγιο
Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας (Σ.Α.Υ.)
Δείτε εδώ την Προμέτρηση
Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Δείτε εδώ το Έντυπο Προσφοράς

Δείτε εδώ το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Δείτε εδώ την Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ