Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης: «Μελέτη για τη Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δικτύου Βυσσινιά – Βιτσίου».

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν.4412/2016) μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΥΣΣΙΝΙΑ – ΒΙΤΣΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 270.000,00 € (με Φ.Π.Α.), η οποία χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2020, ΣΑΜΠ941 – κ.ε. 2020ΜΠ94100003. Μοναδικό κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η μελέτη συνίσταται στις εξής κατηγορίες μελετών:

  1. Κατ. 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές) απαιτούνται 2 μονάδες εμπειρίας, δηλαδή ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας με πτυχίο Β τάξης και πάνω
  2. Κατ. 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) απαιτείται 1 μονάδα εμπειρίας, δηλαδή ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας με πτυχίο Α τάξης και πάνω
  3. Κατ. 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) απαιτείται 1 μονάδα εμπειρίας, δηλαδή ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας με πτυχίο Α τάξης και πάνω
  4. Κατ. 20 (Γεωλογικές Μελέτες) απαιτείται 1 μονάδα εμπειρίας, δηλαδή ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας με πτυχίο Α τάξης και πάνω
  5. Κατ. 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) απαιτείται 1 μονάδα εμπειρίας, δηλαδή ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας με πτυχίο Α τάξης και πάνω