Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Δημοσίευση περίληψης τροποποιημένης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου : «Υποδομές για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς»  

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση περίληψης τροποποιημένης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου :

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

H Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με προϋπολογισμό: 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: (δαπάνη εργασιών Οδοποιίας, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) : 806.451,61€ + (Φ.Π.Α. 24 %) 193.548,39€.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ την Διακήρυξη