Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ».

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία»  επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ», με προϋπολογισμό 900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

 

 

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης :

1.-Perilipsi-Diakirixis

Δείτε εδώ την Διακήρυξη έργου κυκλικών κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε :

Δείτε εδώ την Τεχνική περιγραφή κόμβων :

Δείτε εδώ την Προμέτρηση :

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό : 

Δείτε εδώ Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Κόμβων :

Δείτε εδώ Τιμολόγιο Μελέτης :

Δείτε εδώ Τιμές Εφαρμογής :

Δείτε εδώ αντιστοίχηση με ΕΤΕΠ :

Δείτε εδώ ΣΑΥ :

Δείτε εδώ ΦΑΥ :

Δείτε εδώ Ε.Σ.Υ. :

Δείτε εδώ το Χρονοδιάγραμμα :

Δείτε εδώ Οικονομική Προσφορά :

Δείτε εδώ : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)