Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση συνολικής έκτασης  2.637,35 τ.μ. στο αγρόκτημα  Πευκοφύτου, νομού  Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση συνολικής έκτασης  2.637,35 τ.μ. στο αγρόκτημα  Πευκοφύτου, νομού  Καστοριάς για αναπτυξιακό  σκοπό (υδρομάστευση πηγών)

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. 191055/29-11-2019 αίτηση της εταιρείας «ΝΕΡΑ ΠΗΓΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Α.Ε.» με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση συνολικής έκτασης 637,35 τ.μ., η οποία αποτελείται από: α) τμήμα έκτασης 644,33 τ.μ. από το αριθμ. 226 τεμάχιο και β) έκτασης 1.993,02 τ.μ. από κοινόχρηστο τεμάχιο άνευ αριθμού αγροκτήματος Πευκοφύτου για αναπτυξιακό σκοπό (υδρομάστευση πηγών).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012
  • Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
  • Την αρίθμ. 130133/8155//13-7-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  • Τα κτηματολογικά στοιχεία της οριστικής διανομής του αγροκτήματος  Πευκοφύτου στα οποία εμφανίζεται:  το αριθ. 226 διαθέσιμο τεμάχιο και β) έκταση 1.993,02 τ.μ κοινόχρηστο τεμάχιο άνευ αριθμού που θα αποτελέσουν αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης   Διαφορών.
  • Το αριθμ. 30/2020 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το

οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για συνολική έκταση 2.637,35 τ.μ., η οποία αποτελείται από: α) τμήμα έκτασης 644,33 τ.μ. από το αριθμ. 226  τεμάχιο και β) έκτασης 1.993,02 τ.μ. από κοινόχρηστο τεμάχιο άνευ αριθμού αγροκτήματος Πευκοφύτου για αναπτυξιακό σκοπό (υδρομάστευση πηγών)∙ η παραχώρηση  θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη και η τιμή εκκίνησης τα δεκαπέντε (15,00) ευρώ  ανά στρέμμα και ανά έτος

                                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Δείτε εδώ ολόκληρη την Απόφαση