Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση ακινήτου έκτασης 2.114 τ.μ.στο αγρόκτημα Κάτω Πτεριάς, ν. Καστοριά

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση ακινήτου έκτασης          2.114 τ.μ. από το αριθμ. 118 διαθέσιμο τεμάχιο στο αγρόκτημα Κάτω Πτεριάς,           νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 21105/1331/6-2-2019 αίτηση του Καραμανίδη Δαυίδ του Παντελή με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης 2.114 τ.μ. από το αριθμ. 118 διαθέσιμο τεμάχιο, Οριστικής Διανομής αγροκτήματος Κάτω Πτεριάς κτηματολογικός πίνακας έτους 1935 για παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012
 7. Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
 8. Την αρίθμ. 130133/8155//13-7-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 9. Τα κτηματολογικά στοιχεία Οριστικής Διανομής αγροκτήματος  Κάτω Πτεριάς κτηματολογικός πίνακας έτους 1935 στον οποίο εμφανίζεται  το αριθ. 118 διαθέσιμο τεμάχιο συνολικής έκτασης 2.438 τ.μ. που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης     Διαφορών.
 10. Το αριθμ. 15/2020 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας τμήματος έκτασης 2.114 τ.μ. από το αριθμ. 1188 διαθέσιμο τεμάχιο αγροκτήματος Κάτω Πτεριάς  κτηματολογικός πίνακας οριστικής διανομής έτους 1935 για  παραγωγή  αγροτικών προϊόντων∙ η παραχώρηση  θα είναι για δέκα (10) έτη και η τιμή εκκίνησης τα οκτώ (8,00) ευρώ  ανά στρέμμα και ανά έτος.

                                                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 1 του 1ο ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Καστοριάς  στις  25 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης στις  10:11 π.μ. και ώρα λήξης στις 10:20 π.μ. Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.

 

ΑΔΑ: ΩΣΗΤ7ΛΨ-ΖΗΑ