λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων έκτασης 4.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Μανιάκων, νομού Καστοριάς για τη δημιουργία σταυλικής εγκατάστασης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 38630/2546/7-3-2017 αίτηση της Κοκκαλένιου Αφροδίτης του Θεοδώρου με
την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης για δημιουργία σταυλικής εγκατάστασης στο αγρόκτημα Μανιάκων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης /ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

3. Τις διατάξεις του Π./. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας /υτικής Μακεδονίας».
4 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
5 Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
6 Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ολόκληρη τη Διακήρυξη (ΑΔΑ 7Ξ8Τ7ΛΨ-ΓΧΘ)