Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση του διαθεσίμου τεμαχίου με αριθμ.  41 έκτασης 1.125 τ.μ. στο αγρόκτημα  Τοιχιού, νομού Καστοριάς για δενδρώδη καλλιέργεια

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 134374/21-8-2019 αίτηση της Γαλοπούλου Αλεξάνδρας του Δημητρίου με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση του διαθεσίμου τεμαχίου με αριθμό 41 και έκτασης 1.125 τ.μ., στο αγρόκτημα Τοιχιού για δενδρώδη καλλιέργεια.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012
 • Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
 • Την αρίθμ. 130133/8155//13-7-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Τα κτηματολογικά στοιχεία του αγροκτήματος  Τοιχιού κτηματολογικός πίνακας οριστικής διανομής έτους 1962 στον οποίο εμφανίζεται  το αριθ. 41 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 1.125 τ.μ. που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης     Διαφορών.
 • Το αριθμ. 20/2020 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το

οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για το αριθμ. 41 διαθέσιμο τεμάχιο, έκτασης 1.125 τ.μ. αγροκτήματος Τοιχιού  κτηματολογικός πίνακας οριστικής διανομής έτους 1962 για  δενδρώδη καλλιέργεια∙ η παραχώρηση  θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη και η τιμή εκκίνησης τα είκοσι πέντε (25,00) ευρώ  ανά στρέμμα και ανά έτος.

                                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 1 του 1ο ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Καστοριάς  στις  4 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης στις  09:30 π.μ. και ώρα λήξης στις 09:40 π.μ. Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Απόφαση (ΑΔΑ:6ΓΛΗ7ΛΨ-5ΔΝ)