λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 7.590 τ.μ. τ.μ. στο αγρόκτημα Κορησού ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 58329/3734/6-4-2017 αίτηση του Κουζίνα Σωτηρίου του Βασιλείου με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης για παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο αγρόκτημα Κορησού.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012
 • Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
 • Την αρίθμ. 3475/8-7-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Την αριθμ. 8909/362/2-2-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία «μεταβιβάζει αρμοδιότητες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Διευθυντές κ.λ.π.»
 • Τα κτηματολογικά στοιχεία του αναδασμού αγροκτήματος  Κορησού έτους 1997 στο οποίο εμφανίζεται  το αριθμό 815 διαθέσιμο τεμάχιο  έκτασης 590 τ.μ. που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης     Διαφορών.
 1. 11. Το αριθμ. 56/2017 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίο  εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για το αριθ. 815 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 7.590 τ.μ. αναδασμού αγροκτήματος Κορησού  για παραγωγή αγροτικών προϊόντων∙ η παραχώρηση θα είναι για είκοσι (20) έτη και η τιμή εκκίνησης τα δεκαπέντε ευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος.

                                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση