λεκτικό διαγωνισμός

Δημοσίευση Περίληψης διακήρυξης και Τευχών για το έργο «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στo πρώην κοινοτικό κατάστημα Λάγκας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
  1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Λάγκας», με προϋπολογισμό 11.861,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Ηλεκτρομηχανολογικά : 9.565,09 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και Φ.Π.Α. (24%): 2.295,62 .
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς – Διοικητήριο Τ.Κ.: 52100 Καστοριά), μέχρι τις 27-04-2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (Συνοπτικός διαγωνισμός) για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016). Πληροφορίες στο τηλ.: 24673 50326, Fax: 24673 50359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Πνευμονίδης Ιωάννης.

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ την Τεχνική Έκθεση

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Συνοπτική

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Μελέτης

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης

Δείτε εδώ το Τυποποιηνένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών