λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 21.897,37 τ.μ. στο αγρόκτημα Μεσοποταμίας, νομού Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 7420/25-11-2013 αίτηση του Καρανικολόπουλου Κοσμά του Νικολάου με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης για καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων στο αγρόκτημα Μεσοποταμίας.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/20127
 7. Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
 8. Την αριθμ. 8909/362/2-2-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία «μεταβιβάζει αρμοδιότητες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Διευθυντές κ.λ.π.»
 9. Την αρίθμ.4664/3-7-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 10. Την αριθμ. 8909/362/2-2-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία «μεταβιβάζει αρμοδιότητες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Διευθυντές κ.λ.π.»
 11. Τα κτηματολογικά στοιχεία του αναδασμού αγροκτήματος Μεσοποταμίας έτους 1968-1969 στο οποίο εμφανίζεται  το αριθμό 530γ κοινόχρηστο τεμάχιο  συνολικής έκτασης 188 τ.μ. που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης  Διαφορών.
 12. Το αριθμ. 28/2017 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίοεισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για το τμήμα από το αριθ. 530γ  κοινόχρηστο τεμάχιο έκτασης 21.897,37 τ.μ. αναδασμού αγροκτήματος Μεσοποταμίας για παραγωγή  αγροτικών προϊόντων∙ η παραχώρηση θα είναι για δεκαπέντε (15) έτη και η τιμή εκκίνησης τα  έντεκα (11) ευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη Δημοπρασίας