Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

 Το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που άπτονται  της παροχής διοικητικής υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση με κάθε υπηρεσιακά πρόσφορο μέσο  των  πολιτών.

Το τμήμα στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς – γραφείο 5 και γραφείο 6 .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του τμήματος :  2467350278 και 2467350355.

Ε-mail Επικοινωνίας  :  d.vouzianas@pdm.gov.gr

 

Επισημείωση  της  Σφραγίδας  Χάγης ( APOSTILLE)

Η Επισημείωση  της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)  χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα, ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου (εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. υπ’ αριθμ. 47302/26-08-2008).

Η  Επισημείωση  της Σφραγίδας της Χάγης  δεν χορηγείται  σε απλά φωτοαντίγραφα.

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης χορηγεί την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)  αποκλειστικά σε δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ( ή της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς ) .

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση  

Αίτηση για χορήγηση Σφραγίδας Χάγης

Υπεύθυνη Δήλωση