ΑΣΕΠ : Δημοσιεύθηκαν οι υπ΄ αριθμ. 1ΕΑ/2022 ΚΑΙ 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ αντίστοιχα)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Ε/2018

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/22-01-

2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ.
28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο
(Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του
ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ –
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε.), στο
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας
από την κεντρική σελίδα την διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες >
Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα –
Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την
5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα .
Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται
στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 2Ε/2018
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το ΦΕΚ.