μπολυντόζα διευθετεί ρέμα στον Αλιάκμονα

Διακήρυξη: ” Αντιπλημμυρική Προστασία, καθαρισμοί, Διευθετήσεις, Αποκαταστάσεις από Χειμαρολάβα στην ΠΕ Καστοριάς”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς», με προϋπολογισμό 000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Υδραυλικά : 556.451,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24%): 133.548,39 .

Δείτε παρακάτω αναλυτικά:

Περίληψη Διακήρυξης

Πρότυπη Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)

Προϋπολογισμό

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο