φορτηγό ρίχνει πίσσα σε δρόμο

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση Ε.Ο προς Νόστιμο» ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Χωρίς κατηγορία

 H Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «Αποκατάσταση Ε.Ο προς Νόστιμο», με προϋπολογισμό: 120.000,00 € με Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης 

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το τιμολόγιο μελέτης

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ τον Φάκελο Ασφάλειας &Υγείας

Δείτε εδώ το Πρότυπο Έργων κάτω των Ορίων

Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας 

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)