λεκτικό διαγωνισμός

Aνοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, αριθμό Διακήρυξης 1/2018 για την προμήθεια & μεταφορά 900 τόνων αλατιού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με αριθμό Διακήρυξης 1/2018 για την προμήθεια και μεταφορά 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. (cpv 34927100-2) για το έτος 2018.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής ανά τόνο (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ).
Προϋπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ) :74.000,00 ευρώ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕ 541)

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης