4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ.12819/27-01-2020 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στη Δράση 4.1.1 και στη Δράση 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ.12819/27-01-2020 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από φυσικά και νομικά πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ.αριθμ.13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την 4η Τροποποίηση της υπ.αριθμ.12819/27-01-2020 με ΑΔΑ 9Ρ9Ο7ΛΨ-Π5Ω