Τροποποίηση της Απόφασης

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης:Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού», στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Μακεδονία 2014-2020»

ΑΔΑ: ΨΔ287ΛΨ-0ΜΔ