Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

3η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», για το έτος 2021.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η Προδημοσίευση  που αφορά την 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, για το έτος 2021.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Το ποσό της οικονομικής στήριξης για τους υποψήφιους της Καστοριάς, είναι  40.000€  για τις εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική τους κατάσταση θα έχουν πτηνοκτηνοτροφική κατεύθυνση και 37.500€  για  όλες  τις  υπόλοιπες.

Οι υποψήφιοι για να είναι επιλέξιμοι, πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης στήριξης, να είναι φυσικά πρόσωπα – νέοι γεωργοί, που είναι επαγγελματίες αγρότες – νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, ή νομικά πρόσωπα  που έχουν αρχηγό επαγγελματία αγρότη – νεοεισερχόμενο στον αγροτικό τομέα, πρέπει να είναι ενήλικες και να μην έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και πρέπει να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην γεωργική τους εκμετάλλευση,  κατά το δεκαοχτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Επίσης πρέπει να έχουν εγγραφεί στο  Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)  ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχοι για τα νομικά πρόσωπα.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2021. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2021 και στην οποία πρέπει να δηλωθεί στο σύνολό της, η εκμετάλλευση που θα παρουσιάσουν στην αίτηση στήριξης και η οποία  πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας μεγαλύτερο ή ίσο των 12.000€.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους αναφοράς 2021 στην οποία θα προσδιοριστούν, η περίοδος καταχώρησης και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων ένταξης και το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης που διατίθεται.

Η αίτηση όταν υποβληθεί μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία και/ή μέγιστη, τα τέσσερα έτη.  Μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού για τέσσερα έτη.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά    μέσω  του   Πληροφοριακού  Συστήματος   Κρατικών  Ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ)  στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis .

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση ύστερα από βαθμολόγηση της κάθε αίτησης. Οι αιτήσεις θα καταταχθούν κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά, βάσει κριτηρίων επιλογής και επιλέγονται για στήριξη όσες καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Στην περίπτωση μη επάρκειας πόρων, θα εγκριθούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με την υψηλότερη βαθμολογία ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις θα απορριφθούν.

Το   πλήρες   κείμενο   της  Προδημοσίευσης  της 3ης Πρόσκλησης  του Προγράμματος  Νέων   Γεωργών   για  το  2021   που   δημοσιοποίησε   το   Υπουργείο  με    αρ. πρωτ.: 1107/07-04-2021,   κοινοποιήθηκε   στις  Περιφέρειες   της   χώρας   και υπάρχει αναρτημένο στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ: www.minagric.gr. και http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/20210406_prodimosieysi_3is_prosklisis_neon_georgon.pdf .