2η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Εξωστρεφή Επιχειρηματικότητα  στη Δυτική Μακεδονία

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Τροποποιείται για δεύτερη φορά  (ΑΔΑ: 643Χ7ΛΨ-ΜΞ0) η  Πρόσκληση  για την Εξωστρεφή Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία, η οποία αφορά την υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020».

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 15.000 € και μέγιστο 280.000€.

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 4.500.000€ και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων  θα γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) έως 31/12/2020.

 

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»,  δίδονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δημήτριος Ρήγας, 2461350929, e-mail: drigas@mou.gr, αλλά βρίσκονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

 Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής  με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την Αρχική Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΕ3Μ7ΛΨ-1ΧΛ) και την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ:Ω2ΞΝ7ΛΨ-ΡΒ8)