Υπενθύμιση τελικής ημερομηνίας για την επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γνωστοποιείται ανακοίνωση σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία  για την επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

 Η Οδηγία 2009/128/ΕΚ, η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», προβλέπει υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ), με σκοπό την επίτευξη της αειφόρου χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία, “μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διενέργεια τουλάχιστον μιας επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων”. Αυτή η ημερομηνία τηρείται απαρέγκλιτα και οι μέχρι σήμερα έλεγχοι, που έχουν γίνει στη χώρα μας, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό FVO, στόχευαν στην τήρηση της ημερομηνίας αυτής.

Όπως γνωρίζετε, έχει γίνει προσπάθεια για καταγραφή των εν χρήσει ψεκαστικών της χώρας, μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των περιφερειακών ενοτήτων και μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Τα καταγεγραμμένα ψεκαστικά  θα ενσωματωθούν σε βάση δεδομένων ψηφιακής υπηρεσίας, που δημιουργείται από την Δνση Πληροφορικής του Υπουργείου , στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι αγρότες για τυχόν νέες καταχωρήσεις, οι Σταθμοί (ΣΤΕΕΕΓΦ) που διενεργούν τις επιθεωρήσεις, οι ΔΑΟΚ για τη διαχείριση του μητρώου της περιοχής τους, το ΙΓΕΜΚ ως εργαστήριο αναφοράς και το ΥΠΑΑΤ. Σε αυτή τη βάση θα καταχωρούνται και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων.

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/128/ΕΚ και το ν. 4036/2012, το χρονοδιάγραμμα των επιθεωρήσεων που εφαρμόζεται στη χώρα μας προβλέπει, τα ψεκαστικά που επιθεωρηθούν μέσα στο 2016 να επαναλάβουν την επόμενη επιθεώρηση εντός τετραετίας –δηλαδή το 2020 με προσέγγιση 15 ημερών- και κάθε επόμενη επιθεώρηση πραγματοποιείται ανά 3ετία. Τα ψεκαστικά που επιθεωρηθούν το έτος 2017 και εξής, θα επαναλάβουν την επιθεώρηση σε 3ετία δηλαδή επίσης το 2020 με κάθε επόμενη επιθεώρηση ανά 3ετία κλπ. Η επιθεώρηση των εν χρήσει ψεκαστικών, ενώ είναι μία υποχρέωση που έχουν οι αγρότες, έχει διαπιστωθεί από την εμπειρία άλλων κρατών, ότι τους δημιουργεί οικονομική ωφέλεια και γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης ήδη από το πρώτο έτος, καθώς γίνεται εξοικονόμηση φαρμάκου. Επιπλέον μετά την επιθεώρηση και με τη σωστή χρήση του ψεκαστικού (βαθμονόμηση), επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ψεκασμού με σωστή κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην καλλιέργεια, πιο ασφαλής εφαρμογή για τον χειριστή (χωρίς διαρροές και αερομεταφορά), μικρότερες ποσότητες γεωργικών φαρμάκων στα γεωργικά προϊόντα και το περιβάλλον.

Σε όλη τη χώρα έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί 40 Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων και σε λίγο ο συνολικός αριθμός θα ανέλθει σε 70.

Για την Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς εξουσιοδοτημένος  Σταθμός  Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων είναι  ο κ. Κουμπίδης Βασίλειος του Δαμιανού με έδρα το  Τοιχιό Καστοριάς.

 Στο site:psekastika.minagric.gr   αναρτώνται σταδιακά  και υπάρχουν  χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της επιθεώρησης των ψεκαστικών.

Οι αγρότες θα πρέπει να αναζητήσουν έναν Σταθμό της αρεσκείας τους, είτε από τη δική τους περιφερειακή ενότητα είτε από άλλη και να προσέλθουν για την πρώτη επιθεώρηση του ψεκαστικού τους, μέχρι τις 26-11-2016.