ΑΣΕΠ : Δημοσιεύθηκαν οι υπ΄ αριθμ. 1ΕΑ/2022 ΚΑΙ 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ αντίστοιχα)

Δημοσίευση της 14Κ/2017 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35/ 20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 14 Κ/2017Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35 /20-10-2017, τ.ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με  σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ.»

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ