άλογα

Υποχρέωση Σήμανσης και καταγραφής Ιπποειδών .

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής  της Π.Ε. Καστοριάς  γνωστοποιείται ότι τίθεται σε ισχύ η Υ.Α. 726/107637/21.01.2021 (ΦΕΚ Β’ 2028), η οποία περιγράφει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ιπποειδών, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/horses στην ενότητα «Σήμανση και Καταγραφή Ιπποειδών».

Συγκεκριμένα:

1)         Πλέον όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών καταχωρούνται σε μητρώο και τους αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρησης μετά από αίτησή τους, που πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία μας.

2)         Όλα τα ιπποειδή που βρίσκονται στην κατοχή τους θα πρέπει να σημανθούν υποχρεωτικά, κυρίως με εμφύτευση πομποδέκτη που πραγματοποιείται αποκλειστικά από κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος που πραγματοποιεί την εμφύτευση και ο κάτοχος του ιπποειδούς συνυπογράφουν το «Έντυπο Ταυτοποίησης Ιπποειδούς», που θα προμηθευτούν είτε από την Υπηρεσία μας είτε από την άνω ιστοσελίδα, ώστε να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και να καταχωρηθεί στο μητρώο για την έκδοση του Ενιαίου Ισόβιου Εγγράφου ταυτοποίησης του ιπποειδούς.

Όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας για να αιτηθούν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της εκμετάλλευσης τους, καθώς και τον αριθμό και το είδος των ζώων που κατέχουν, ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις διασταυρωτικών ελέγχων από άλλες υπηρεσίες.

            Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία μας, στο τηλέφωνο 2467071799 και στα τηλέφωνα 2467071123 (Κτηνιατρικό Γραφείο Καστοριάς), 2467021978 (Κτηνιατρικά Γραφεία  Άργος Ορεστικού και Νεστορίου) .