φυτά καπνά

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Τροποποιείται η Έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214- Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις

1.1– Βιολογική Γεωργία

1.2– Βιολογική Κτηνοτροφία

1.4- Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

2.1 – Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

2.3Α- Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού

2.3B – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων3.1 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

4.1 – Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

4.2 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας

τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής, σύμφωνα με το Συνημμένο πίνακα