Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».  

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση σχετικά με την  Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. Γ3Β 178/44559/11-2-2021 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (Β΄1146) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 96ΜΘ4653ΠΓ-1Σ4 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 696, τεύχος Β΄22-2-21 προς εφαρμογή.

Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση δίδεται επιπλέον παράταση μέχρι 31.12.2021 για την τοποθέτηση Διατάξεων Προστασίας Έναντι Ανατροπής (ΔΠΕΑ) εγκεκριμένου τύπου σε παλαιούς γεωργικούς ελκυστήρες που είχαν εφοδιαστεί με άδειες κυκλοφορίας πριν τις 21-5-1998.

Επισημαίνεται ότι αυτοί που επιθυμούν να εφοδιαστούν με εγκεκριμένου τύπου ΔΠΕΑ ή αυτοί  που θα ενδιαφερθούν να κατασκευάσουν και να αναλάβουν τη διαδικασία έγκρισης τύπου μιας ΔΠΕΑ να ενεργοποιηθούν άμεσα ,  διότι αυτή η παράταση θα είναι η τελευταία.