Τροποποίηση της Απόφασης

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για: «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπεγράφη  από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη,  η  Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας», με κωδικό ΟΠΣ 2836, στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Σύμφωνα με την απόφαση (ΑΔΑ: Ψ9ΝΚ7ΛΨ-Υ5Λ), η τροποποίηση γίνεται λόγω ένταξης επιπλέον ενός έργου/πράξης με Δημόσια Δαπάνη 139.247,54 € και ενός (1) έργων/πράξεων με αύξηση του αρχικού ποσού της Δημόσιας Δαπάνης κατά 55.102,80 €.

Άξονας Προτεραιότητας της δράσης είναι η Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας και η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 4.593.355,58€.