Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων”

ΑΔΑ:99Ζ746ΜΤΛΠ-938

Με βάση την απόφαση: Οι επιχορηγούμενοι φορείς, οφείλουν
“Τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως 31-12-2021, αναρτώνται μέχρι την 31η-5-22.