λεκτικό διαγωνισμός

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του  Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την 2η Τάξη και άνω καθώς και κοινοπραξία 1ης τάξης