καταρράκτης

Περίληψη χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «River Party»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Με την Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με αριθμ. πρωτ. 92621/19-06-2018 που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του Νόμου 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄/ 04-06-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και της υπ’ αρίθμ.Δ6/Φ1/οικ13310(Φ.Ε.Κ.1153 B΄/10-07-2007) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χορηγήθηκε, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Άδεια Εγκατάστασης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (Μ.ΥΗ.Σ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδραυλική ενέργεια, (με Αριθμό Μητρώου Σταθμού 20001108000), εγκατεστημένης ισχύος 7,031 ΜWe, στη θέση «River Party»,

στο δυτικό κλάδο του ποταμού Αλιάκμονα, εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Νεστορίου, της Δημοτικής. Ενότητα Νεστορίου, του Δήμου Νεστορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και μπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές, μετά από αίτημα του κατόχου της.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ