1. Arsi kataproseon kai diamorfosi tafron sto dromo Nestorio pros Kotili (7)

Παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς.